KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W STOŁECZNYM WODNYM OCHOTNICZYM POOGOTOWIU RATUNKOWYM

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Stołeczne WOPR mające siedzibę w Warszawie przy ul. Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa, a którym można się skontaktować poprzez adres e- mail biuro@wopr.warszawa.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 619 82 31 lub pisemnie na adres siedziby administratora;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: biuro@wopr.warszawa.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 619 82 31 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

3) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika z przepisów regulujących działalność stowarzyszenia. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości posiadania statusu członka Stołecznego WOPR, zawarcia stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych oraz ich realizacji;

4) Dane osobowe przetwarzane będą:
-w celu ewidencji członków stowarzyszenia, kontroli dostępu do pomieszczeń, monitoringu
wizyjnego, wizerunku umieszczonego w legitymacji WOPR i Karcie identyfikacyjnej Członka
WOPR
-w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia;
-na stronie internetowej i mediach społecznościowych w przypadku umieszczenia danych
osobowych lub wizerunku;
-w celu wypełnienia przez administratora danych, obowiązków nałożonych na niego przez
obowiązujące przepisy – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z
obowiązujących przepisów prawa;
5) Dane osobowe mogą być – na zlecenie administratora – przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

6) Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z zawartego stosunku pracy lub innych umów i ewentualnego Zakończenia dochodzenia roszczeń ich zaspokojenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów o przechowywaniu akt pracowniczych;

7) Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;

8) Stołeczne WOPR nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Prezes Zarządu
Stołecznego WOPR