Rezolucja ONZ w sprawie globalnego zapobiegania utonięciu

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła swoją pierwszą w historii rezolucję w sprawie globalnego zapobiegania utonięciu (A/RES/75/273) podczas siedemdziesiątej piątej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w środę 28 kwietnia 2021 r.

Rezolucja została wniesiona do Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Irlandię i Bangladesz, a wsparta przez 79 krajów, w tym wiele europejskich. Brytyjska organizacja charytatywna Royal National Lifeboat Institute (RLNI) niestrudzenie wspierała ten proces.

Jest to historyczna okazja i znak, że ONZ jest głęboko zaniepokojona faktem, że utonięcie było przyczyną ponad 2,5 miliona zgonów, którym można było zapobiec w ciągu ostatniej dekady, ale w dużej mierze nie zostało rozpoznane jako istotna przyczyna śmierci.

Witając Rezolucję, przewodniczący International Life Saving Federation (ILS), Graham Ford AM, powiedział: „ILS z zadowoleniem przyjmuje rezolucję ONZ w sprawie globalnego zapobiegania utonięciu i wyraża ogromną wdzięczność Bangladeszowi i Irlandii, wszystkim narodom, które poparły tę historyczną i ratującą życie rezolucję”.

Prezydent ILSE dr Detlev Mohr podziękował w szczególności rządowi irlandzkiemu, Water Safety Ireland oraz członkowi stowarzyszonemu ILSE RNLI za wieloletnie negocjacje. Z zadowoleniem przyjął rezolucję ONZ: „Zapobieganie utonięciu to także ogromny problem w Europie. W Regionie Europejskim co roku utonięcie powoduje śmierć 23 000 osób, nie licząc ofiar powodzi i kryzysu uchodźczego. Jest to druga najczęstsza przyczyna zgonów dzieci w wieku 5–14 lat i czwarta najczęstsza przyczyna wśród młodzieży w wieku 15–29 lat.”

Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=0nxdJJOKSvs

„Śmiertelność z powodu utonięcia jest pięciokrotnie wyższa wśród mężczyzn niż wśród kobiet i ośmiokrotnie wyższa w krajach Regionu o niskich i średnich dochodach w porównaniu z krajami o wysokich dochodach. Podczas gdy wskaźniki śmiertelności z powodu utonięcia uległy ogólnej poprawie w całym Regionie Europejskim w ciągu ostatniej dekady, to alarmujący jest fakt, że w przypadku dzieci poniżej 15 roku życia, luka między wskaźnikami zgonów w krajach o niskich i średnich dochodach oraz w krajach o wysokich dochodach pogłębiła się.” WHO Europa odnotowała i opublikowała niedawno nagranie wideo mające na celu podniesienie świadomości na temat tonięcia w Europie.

Dlatego ILSE współpracuje z WHO Europe, aby pomóc krajom europejskim w ich wysiłkach zapobiegających utonięciu. W centrum uwagi ILSE znajdują się kraje o wysokim obciążeniu w Europie.

Rezolucja ogłasza 25 lipca każdego roku „Światowym Dniem Zapobiegania Utonięciom” w celu podniesienia świadomości znaczenia zapobiegania utonięciu i potrzeby pilnych skoordynowanych działań wielosektorowych w celu poprawy bezpieczeństwa wody w celu zmniejszenia liczby zgonów, którym można było zapobiec.

Rezolucja potwierdza, że ​​można zapobiec utonięciu i zachęca wszystkie państwa członkowskie ONZ do opracowania programów zapobiegania utonięciu zgodnie z zalecanymi przez ILS i Światową Organizacją Zdrowia interwencjami, a mianowicie: bariery, nadzór, umiejętności pływania, szkolenia ratownicze i resuscytacyjne, regulacje dotyczące pływania łódką i zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz odporność.

ILSE zachęca wszystkich członków do przeglądu Rezolucji ONZ w sprawie zapobiegania utonięciu, zwrócenia na nią uwagi swoich członków, interesariuszy i społeczności oraz uwzględnienia jej zaleceń w swoich planach i działaniach na rzecz zapobiegania utonięciu. Rezolucję można znaleźć w sześciu językach ONZ tutaj: https://www.undocs.org/en/A/75/L.76 , później https://undocs.org/en/A/RES/75/ 273 .

Tłumaczenie artykułu ze strony: https://europe.ilsf.org/2021/04/30/ilse-welcomes-un-resolution-on-drowning-prevention/?fbclid=IwAR1UbYjq6IBSWoK1pden9yUIUafjcXz3x_FbQMwNARqncgst5yBmWaCaLbg