POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMINU

Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez użytkowników indywidualnych (dalej: ?Użytkownik?/?Użytkownicy?) z serwisu internetowego wopr.warszawa.pl (dalej ?Serwis?) prowadzonego i administrowanego przez Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie (00?777) przy ul. Pytlasińskiego 17, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000095191 (dalej: ?SWOPR?).

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek i w granicach określonych odpowiednimi przepisami prawa.
Serwis, w tym w szczególności zawarte w nim treści i materiały, jego struktura, projekt graficzny, loga, nazwy stanowią własność SWOPR i podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.; dalej ?Ustawa?). Zabronione jest w szczególności usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów, wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. wynikające z wykorzystywania w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów Ustawy), kopiowanie i rozpowszechnianie, treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody SWOPR.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

W Serwisie mogą znajdować się odesłania (?linki”) do stron internetowych będących własnością innych podmiotów. SWOPR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych.
SWOPR nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu. Jednocześnie SWOPR zapewnia, że dokłada najwyższej staranności w procesie tworzenia i obsługi Serwisu, podejmując wszystkie niezbędne i uzasadnione działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnych ryzyk i zagrożeń dotyczących korzystania z Serwisu.
SWOPR nie odpowiada za niedostępność lub wadliwe działanie Serwisu, w szczególności za problemy zaistniałe w związku z awarią sieci teleinformatycznych, a także za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. SWOPR jest uprawnione do czasowego wyłączania usługi Serwisu, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacja lub naprawa).
SWOPR jest uprawnione do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Serwisu bez uprzedniego powiadomienia jego Użytkowników i bez podania przyczyny.
SWOPR jest uprawnione do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo też podejmuje działania mogące zakłócić korzystanie z usługi Serwisu przez innych Użytkowników.

INNE USŁUGI

Na podstawie odrębnego oświadczenia Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania przez SWOPR materiałów marketingowych, promocyjnych i innych informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów (podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)).

INFORMACJE ZAWARTE W SERWISIE

Za pomocą Serwisu SWOPR przekazuje Użytkownikom informacje dotyczące statutowej działalności SWOPR, informacje o wydarzeniach, szkoleniach, które są prowadzone przez SWOPR lub w których członkowie i sympatycy SWOPR uczestniczą, w szczególności z zakresu ratownictwa wodnego i pokrewnego.
SWOPR oświadcza, że przy sporządzaniu materiałów i informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu wykorzystuje informacje pozyskane z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w przesyłanym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności.

INNE POSTANOWIENIA

SWOPR może w każdej chwili zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej wopr.warszawa.pl poprzez zamieszczenie nowego brzmienia Regulaminu.
Wszelkie uwagi, komentarze, zapytania i reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wopr@wopr.warszawa.pl