W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stołeczne WOPR informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Pytlasińskiego 17, 00 777 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@wopr.warszawa.pl
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celu i zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w szczególności: organizowaniem pomocy oraz ratowaniem osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie (w tym przyjmowaniu zgłoszeń dotyczących wypadków), programowaniem i prowadzeniem profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne, działalnością na rzecz ochrony środowiska wodnego.
 4. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.